versie maart 2019

Algemene voorwaarden

Voorwaarden tot deelname aan de markten georganiseerd door de Biologische Tuinbouw Vereniging Elderveld (hierna te noemen BTV)

INSCHRIJVING

 1. Inschrijving gebeurt uitsluitend d.m.v. desbetreffend inschrijfformulier, zie website www.btv-elderveld.nl/formulier-kraamhouders of via persoonlijke inschrijving en ondertekening . Standhouders worden beoordeeld op diversiteit en passend in de sfeer en stijl van de betreffende markten. De BTV behoudt zich het recht voor een inschrijving niet te honoreren. Afgewezen inschrijvers ontvangen binnen 3 werkdagen bericht.
 2. Na ontvangst en beoordeling van het inschrijfformulier ontvangt de standhouder binnen 3 werkdagen een bevestiging met alle informatie over de markt en de deelnamekosten. De inschrijving voor een markt is definitief indien het verschuldigde bedrag (huur + borg) binnen 10 dagen na aanmelding op de bankrekening van de BTV is bijgeschreven.

AFMELDEN

 1. Indien de standhouder verhinderd is of om wat voor reden dan ook geen gebruik wenst te maken van de ontvangen bevestiging, verzoeken wij dit tijdig te melden. Bij afzegging vanaf één week of meer vóór de markt worden geen kosten in rekening gebracht. Bij afzegging minder dan één week vóór de markt brengen wij de standhouder € 10 administratiekosten in rekening . Ook als de standhouder (nog) niet heeft betaald!
 2. Indien door omstandigheden, buiten de wil van de BTV om, het event geen doorgang kan vinden worden de deelnamekosten niet gerestitueerd. Onder overmacht worden hierbij nadrukkelijk die omstandigheden dan wel invloeden van buitenaf verstaan, die het houden van het evenement onmogelijk maken.

INRICHTNG MARKT

 1. Alle marktkramen (buiten) hebben een afmeting van 3 meter en zijn voorzien van een zeildak(doek). De kraamhuur voor BTV-leden is €17,50, niet leden betalen € 20,00. Kosten extra zeildoeken zijn €2,- per stuk. Tijdens de Kerstmarkt is het verplicht extra zeildoek te huren.
 2. De BTV bepaalt de inrichting van de markt en de toewijzing van de kramen (of tenten of anderszins ). De standhouder mag bij inschrijving een voorkeursplaats aangeven. De inrichting van de kraam (tent of anderszins) is aan de standhouder zelf.
 3. Het plaatsen van eigen tenten, parasols, kramen, overkappingen is niet toegestaan, tenzij dit in overleg met de BTV is overeengekomen. Uitstallingen naast of vóór de kraam gaan altijd in overleg met de BTV.
 4. Het is niet toegestaan om de kraam (tent of anderszins) zonder toestemming van de BTV aan derden te verhuren.
 5. De standhouder dient alleen die producten / artikelen te verkopen, zoals die zijn aangegeven op het inschrijfformulier. De BTV heeft het recht de verkoop van andere producten / artikelen, dan waarvoor is ingeschreven, aan de standhouder te ontzeggen.
 6. De standhouder is verplicht zich te houden aan alle aanwijzingen van de BTV.
 7. Het is niet toegestaan om een bus of auto achter/naast de kraam (of tent) te plaatsen.
 8. Men is verplicht de voertuigen te parkeren op een naastgelegen parkeerterrein. Het is niet toegestaan, zonder overleg met de BTV , de markt vóór sluitingstijd te verlaten.
 9. Iedere standhouder is verplicht zijn/haar kraam (of tent) schoon op te leveren en het afval zelf af te voeren. 
 10. De BTV zal binnen de mogelijkheden (o.a. reclamecampagne) zo goed als mogelijk trachten het event te doen slagen. Desondanks is het niet mogelijk om opkomst van publiek en standhouders te garanderen en kan de BTV dus niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving.
 11. De BTV kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies of schade in welke vorm dan ook.
 12. In geval van slecht weer is de standhouder zelf verantwoordelijk om voorzieningen te treffen.
 13. Schade toegebracht door wind, regen, omwaaiende marktkramen enz., komt voor risico van de standhouder.
 14. De standhouder dient er voor zorg te dragen dat eventuele bomen of andere beplantingen niet wordt beschadigd.

ELEKTRICITEIT/GAS

 1. Indien de standhouder stroom nodig heeft en dit bij inschrijving heeft aangegeven, dan zal de BTV ervoor zorgen dat de standhouder bij de opening van het event stroom heeft. De standhouder is zelf verantwoordelijk om voldoende verlengsnoer (20 meter) mee te nemen. Indien door overmacht tijdelijk geen stroom geleverd kan worden, dan stelt de BTV zich niet verantwoordelijk voor inkomstenderving en/ of andere kosten.
 2. Er mag geen eigen stroomvoorziening worden geplaatst. Gas is hierop een uitzondering en dient tijdens inschrijving vermeld te worden.
 3. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de BTV muziek ten gehore te brengen.
 4. Er mag bij gebruik van een stroomaansluiting niet meer dan 400 watt worden gebruikt (extra kosten € 5,00).

VERKOOP LEVENSMIDDELEN/BAK -EN BRAADAPPARATUUR

 1. De standhouder dient op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen van de overheid met betrekking tot de bereiding, behandeling, verpakking en het bewaren van eet- en drinkwaren. (Informatie: Nederlandse Voedsel -en Warenautoriteit ). De standhouder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het nakomen van deze wettelijke eisen, vastgelegd in de Warenwet/ Drank- en Horecawet of in de Europese wetgeving).
 2. Restitutie van de deelnamekosten, bij het niet voldoen aan de wettelijke eisen, is niet mogelijk.

OVERIG

De standhouder gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden Markten BTV Elderveld (versie 03-2019) en is hiermee verplicht te handelen conform deze voorwaarden. Tevens gaat de standhouder akkoord met de opname van zijn/haar persoonsgegevens in het relatiebestand van de BTV(zie privacyverklaring op de website BTV) http://www.btv-elderveld.nl/de-vereniging/btv-elderveld-en-de-algemene-verordening-gegevensbescherming-avg

Indien de standhouder niet akkoord gaat met één of meerdere regels, is deelname aan het event uitgesloten en stelt de standhouder de BTV binnen 14 dagen vóór het event schriftelijk op de hoogte van de annulering.

 

 

Naar boven
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Meer informatie Ik ga akkoord